Sąd Kościelny w Grodnie

Drukuj
Sąd Kościelny ma swoją siedzibę w Grodnie, przy ulicy Karola Marksa 4. Osoby zainteresowane mogą przychodzić do Sądu we wtorek i piątek w godzinach 10.00-13.00. Można również wysłać korespondencję na adres Sądu: 250025 Grodno, ul. K. Marksa 4.
e-mail: grodno_sud@tut.by

Historia sądu kościelnego w Grodnie
Rozwojowi Kościoła katolickiego od początku aż po dzień dzisiejszy towarzyszy rozwój prawa kanonicznego. Kościół jest wspólnotą ludzką, a każda wspólnota, jeśli chce być autentyczna, musi w swoim postępowaniu kierować się prawem. Prawo chroni wiernych Kościoła, wyznacza prawa i obowiązki. Przestrzeganie prawa obowiązuje wszystkich wiernych. Ponieważ prawo kanoniczne obowiązujące w Kościele często było i jest nieprzestrzegane, zaistniała konieczność powołania i zorganizowania sądownictwa.
W Kościele katolickim znane są dwie kodyfikacje prawa kanonicznego. Pierwszy Kodeks Prawa Kanonicznego został ogłoszony w roku 1917 przez papieża Benedykta XV. Obowiązywał on do roku 1983, kiedy to Sługa Boży Jan Paweł II ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Obowiązuje on do dnia dzisiejszego. W roku 1990 w oparciu o przepisy nowego zbioru prawa kanonicznego został erygowany Sąd Kościelny dla katolików na Białorusi. W roku 1994 w wyniku reorganizacji powstał Międzydiecezjalny Sąd w Grodnie, który swoim zasięgiem obejmował Białoruś, Europejską część Rosji, Syberię i Kazachstan. W takim stanie Sąd pracował do początku 2009 roku. Od tej daty jurysdykcja Sądu grodzieńskiego została zawężona do terytorium naszej diecezji. Pełna nazwa Sądu brzmi: "Sąd kościelny diecezji Grodzieńskiej".


michOficjał sądu kościelnego w Grodnie

ks. Cezary Mich

Jest księdzem z Polski. Przyjechał do pracy w diecezji 20 lat temu. Z pracą w Sądzie Kościelnym związany jest od 1993 roku. Przez wiele lat był notariuszem sądowym, później pełnił funkcję wiceoficjała, a od 2005 roku jest oficjałem. Ponadto jest proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Rzemieślnika w Skidlu.
 
UrbanWiceoficjał sądu kościelnego w Grodnie

ks. Paweł Urban

Pochodzi z parafii Imienia NMP w Wierejkach. Urodził się 16 maja 1979r. w Pożarkach. Od razu po szkole zgłosił się do Grodzieńskiego Seminarium Duchownego. W okresie formacji seminaryjnej ukończył kurs z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu i kurs z zakresu problemów alkoholizmu i Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Po ukończeniu seminarium w 2001 roku został skierowany jako kleryk na praktyki liturgiczno-duszpasterskie do parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lidzie. 16 listopada 2002 r. został wyświęcony na diakona, po czym dalej pełnił służbę Bożą w lidzkiej Farze. W tejże parafii miał swój pierwszy, choć i króciutki, bo tylko 3 dni, wikariat. Po święceniach kapłańskich, których udzielił ordynariusz ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dnia 24 maja 2003r., został mianowany wikariuszem lidzkiej Fary. Od razu potem został przeniesiony na wikariat do parafii Św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu, gdzie przebywał ponad dwa lata. W roku 2008 ks. bp Aleksander Kaszkiewicz skierował ks. Pawła na studia magistersko-licencjackie z zakresu prawa kanonicznego na Katolicki Uniwersytet Lubelski, który ukończył w 2008 roku obroną pracy magisterskiej pt. "Sytuacja prawna Kościoła Katolickiego w Republice Białoruś" i egzaminem licencjackim. Obecnie jest na IV roku studiów doktoranckich na tymże wydziale i przygotowuję rozprawę doktorską na temat naszej Konferencji Biskupów. Ponadto od zeszłego roku jest wykładowcą prawa kanonicznego w Kolegium Katechetycznym im. bp. Z. Łozińskiego w Baranowiczach.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.