Кс. Тадэвуш Вышынскі

Ksiądz
Tadeusz Wyszyński

- Ur. 26.04.1930 r.
- Podstawowe studia filozoficzne i teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży misjonarzy w Krakowie, specjalistyczne w Warszawie, Lublinie i Paryżu.
- Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 roku z rąk księdza biskupa Stanisława Rosponda w Krakowie.
- W diecezji grodzieńskiej pracuje od 1992 roku.
- Przez wszystkie lata pracuje jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym, bierze udział w zespołach diecezjalnych i metropolitalnych przygotowujących pomoce naukowe, duszpasterskie, księgi liturgiczne...

“Kapłaństwo Chrystusowe jest pośredniczeniem między człowiekiem i Bogiem, które ‘wyprowadza’ człowieka z niewiedzy, co do jego przyszłości i ukazuje mu cel, którym jest “trwanie we wnętrzu Boga”, uczestniczenie w Jego własnym życiu; a także ‘wyzwala’, z jego niesamowystarczalności i ze zła, które z natury są udziałem czowieka. Zła te przezwyciężył Chrystus w Czynie Odkupienia i zlecił jego aktualizację Kościołowi, a w Kościele przede wszystkim kapłanom”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.