Кс. Юзаф Трубовіч

Ksiądz Prałat
Józef Trubowicz
- Ur. się na Witebszczyźnie we wsi Niewiaryszki 6 stycznia 1926 r.
- Seminarium Duchowne ukończył w Rydze (Łotwa). Święcenia kapłańskie otrzymał w Seminarium w Rydze z rąk ks. biskupa Kazimierza Dulbińskiego 30 września 1956 r.
- 20 lat pracował na Łotwie.
- Przyjechał do Grodna i przez 12 lat pracował w kościele Franciszkańskim.
- W 1988 r. został odwołany przez ks. bp J. Waiwodsa do Rygi na prefekta tamtejszego seminarium.
- Po czterech latach wrócił do Grodna, gdzie przez 7 lat był proboszczem w parafii pw. Franciszka Ksawerego.
- Od 1999 r. jest rezydentem w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i pozostaje dziekanem dekanatu Grodno-Zachód.
- Będąc prefektem w WSD w Rydze, został mianowany prałatem, otrzymując nominację z Rzymu.

    “Kapłaństwo? Nie tylko dla mnie. Ono jest zaplanowane przez samego Boga dla zbawienia stworzonego przez Niego człowieka, a dla mnie jest ono celem całego mojego życia. Do kapłaństwa Bóg powołuje miłując powołanego, by zbawił najpierw siebie, a potem innych”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.