Кс. Валерый Быкоўскі

Ksiądz
Walery Bykowski
-  Ur. 08.08.1979 r. w Grodnie.
- Ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 27.09.2003 r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Lata 2003-2006 - studia na KULu, które ukończył ze stopniem licencjatu z teologii biblijnej.
- Praca duszpasterska:
- od 2006 r. - kapelan więzienia w Grodnie, wykładowca WSD w Grodnie i duszpasterz młodzieży,
- w latach 2006-2009 – redaktor gazety„Słowo Życia”.

“Kapłaństwo jest Tajemnicą, którą człowiek odkrywa poprzez bliską zażyłość z Bogiem w Sakramencie jednania ludzi z Bogiem i obcowania z Nim w Eucharystii. Tu jest niezasłużony dar człowiekowi, który da się w pełni zrozumieć i odkryć w Jego codziennej realizacji i służbie Bogu i ludziom”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.