Кс. Юрый Павайба

 Ksiądz
Jerzy Powajbo

- Ks. Jerzy Powajbo ur. 17.12.1976 r. w Rewiatyczach.
- Lata 1993-1999 - studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie.
- Lata 1999-2001 - praktyka diakońska w Strubnicy, Sołach i Żodziszkach.
- Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 2001 r. W latach 2001-2009 odbywał filozoficzne studia magisterskie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
- 25.05.2005 uzyskał stopień magistra, a 28.10.2009 – doktora filozofii.
- Prowadzi wykłady z filozofii: od 2005 r. - w Wyższym Duchownym Seminarium w Grodnie i Studium Katechetycznym,
- a od 2006 r. - w Międzydiecezjalnym Wyższym Duchownym Seminarium w Pińsku.

“Kapłaństwo – to ogromny kredyt Bożego zaufania”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.