Кс. Юзаф Станеўскі

 Ksiądz
Józef Staniewski
- Ur. 04.04.1969 w Zaniewiczach koło Grodna.
- Ukończył  WSD w Grodnie w 1995r.
- Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1995 r. z rąk ks.bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Lata 1995-1996 – wikariusz w parafii św.Wacława w Wołkowysku.
- 1996-1999 - studia  na KULu z zakresu prawa kanonicznego.
- Od 1999 r. profesor i prefekt WSD w Grodnie.
- Od 2005 r. rektor tegoż seminarium.
- Od 2007 r. dyrektor studium pastoralno-formacyjnego dla młodych kapłanów.

“Kapłaństwo udzielone człowiekowi przez Chrystusa jest czymś trudnym do ogarnięcia i zrozumienia. Nie mieści się ono w kategorii ludzkich słów i pojęć. Trzeba go cenić i nieustannie zgłębiać.”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.