Кс. Біскуп Уладзіслаў Блін

Ksiądz Biskup
Władysław Blin,
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi,
    Ordynariusz Diecezji Witebskiej

-Urodził się 31 maja 1954 r.
-Ukończył WSD we Włocławku i 25 maja 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie.
-Studiował na KUL i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
-W 1989 r. wrócił na Białoruś i podjął pracę proboszcza w kościele katedralnym Wniebowzięcia NMP w Mohylewie, gdzie w roku 1992 zapoczątkował organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Ekumenicznego "Mahutny Boża" - «Wszechmocny Boże».
-W 1998r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych.
-Dnia 13 października 1999 r. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem Diecezji Witebskiej.
-Dnia 20 listopada 1999 r. otrzymał sakrę biskupią.
-Jest Przewodniczącym Komisji Ekumenicznej, jak również Komisji Ogólnego Duszpasterstwa Episkopatu Białorusi.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.