Perstuń - Zwiastowania NMP

parafia i kościół pw. Zwiastowania NMP, kościół zbudowany i poświęcony w 1818 r., po II wojnie światowej zniszczony, odbudowany w 1990 r.
  • Proboszcz: ks. Paweł Giedrojć
  • Msza św.: w niedzielę i święta o godz. 13.00
    W dni powszednie o godz. 19.00 (15.00 w okr.z.) w soboty o godz. 11.00
  • Odpust: 25 marca
  • Adres: 231724 п/о Гиновичи, д. Перстунь, Гродненский р-н.,
Historia
W 1780 r. we wsi Perstuń przez admini- strację grodzieńskiej ekonomii została utworzona parafia greckokatolicka. Świątynię pobudowano w 1818 r. we wschodniej części miejscowości i poświęcono jako cerkiew grecko- katolicką. Jest to świątynia w stylu późnego klasycyzmu, z otynkowa- nej cegły.
    Po 1875 r. wraz z innymi kościołami przemieniono ją na cerkiew prawosławną. W lipcu 1919 r. przekazano ją katolikom i konsekrowano jako kościół rzym- skokatolicki pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
    Jest to nieduża bazylika, zbudo- wana na planie prostokąta z prosto- kątną skierowaną ku wschodowi absydą. Fasadę główną tworzy duża klasycystyczna kruchta, nad którą wznosi się cylindryczna trój- poziomowa wieża – dzwonnica. Od strony południowej do absydy została dołączona dwuizbowa zakrystia, a zakrystia od strony północnej przypomina raczej niszę, niż odrębne pomieszczenie. Do ściany ołtarza dobudowano kotłownię.
Wnętrze, podzielone czterema ogromnymi kolumnami w formie krzyża, przykryte płaskim drewnia- nym sklepieniem. Tytułowy obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny jest umieszczony nad arką prezbiterium. Ikonostas, który pozostał po cerkwi, przeniesiono od ściany ołtarzowej i dostosowano do wnętrza rzymskokatolickiego. Za carskimi wrotami mieści się tabernakulum. W niszach ikonostasu obecnie znajdują się obrazy św. Wawrzyńca, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Szczepana. Na dru- gim poziomie od lewej do prawej strony znajdują się obrazy z życia Jezusa Chrystusa: Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie, Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu i Wniebowstąpienie. W szczycie lewej nawy umieszczono ołtarz św. Anny, a w prawej – Miłosierdzia Bożego. Na lewej kolumnie przy ołtarzu została umieszczona figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na prawej – figura Matki Bożej Królowej Polski. Nad wejściem do kościoła znajduje się balkon chóru z organami.
   Teren kościoła jest otoczony murem z ciosanego kamienia z bramą w postaci czterech nie- dużych otynkowanych słupów. Przed kościołem obok muru został pochowany porucznik wojsk kaj- zerowskich Paul Morman (+1915). W centrum wsi zachował się krzyż - pomnik z napisem w języku pol- skim "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 1911". Podobny pomnik po- stawiono także w 1935 r. na trasie do Hołynki koło wsi Bojary.
    Hitlerowcy bardzo mocno zniszczyli kościół, jednak on nadal był czynny do lat 60. XX wieku. Potem budynek popadł w ruinę. Mimo, że nie było księdza, wierni gromadzili się tu na wspólne modlitwy. W czasie wojny spalono plebanię. Wierni wybudowali dla księdza proboszcza nowy, nieduży dom, który w latach sześćdziesiątych zamieniono na sklep, a dzisiaj on stoi pusty. W 1990 r. kościół odnowiono. Obecnie jest to świątynia parafial- na należąca do dekanatu Sopoćkinie. W latach siedemdziesiątych kościół był badany przez ekspedycję Muzeum Starodawnej Kultury Białoruskiej, lecz status pomnika architektury nadano mu dopiero w latach dziewięćdziesiątych.
PanoramsParafia na Google Maps
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.